Vedtekter


Vedtekter for Hallingdal Gospelkor
Revidert og vedtatt av årsmøtet 30. mai 2012


  1. Formål

Hallingdal Gospelkor har som formål å skape god korsang på et godt musikalsk nivå, og være et sosial tilbud til medlemmene. Koret skal delta aktivt i det musikalske miljø i lokalsamfunnet. Koret skal holde konserter, ta på seg store og små oppdrag, delta på stevner og lignende.


  1. Medlemskap

Koret er åpent for alle over 15 år, som har vanlig musikalsk gehør, har sangstemme og vil synge i kor. Aktive kormedlemmer plikter å delta i korets aktiviteter, dvs øvelser, opptredener, dugnader og andre ting koret måtte ha fore. Alt fravær skal meldes fra til dirigent (SMS). Ved uteblivelse utover tre påfølgende øvinger, oppfordres medlemmet til å søke permisjon (sykdom og arbeid er gyldig fraværsgrunn). For å kunne utøve god korsang er det viktig å møte på flest mulig øvinger. Det kan gjøres avtale med korets leder ang. konsertdeltagelse ved fravær siste øvelser før konsert. Medlemskontingenen betales ved semesterstart og er bindende semesteret ut. Har du tatt på deg verv er dette bindende til neste valg. Det må ikke nytes rusmidler før eller under øvelse, heller ikke før eller under opptredener. Ved brudd på korets vedtekter kan medlemmet ekskluderes fra koret. Eksklusjon vedtas av styret og refereres på første medlemsmøte.


  1. Øvelser

Korets sangøvelser holdes minst en gang pr. uke. Det bør utover de ordinære øvelser, holdes stemmeøvelser og solistøvelser etter behov. Møt opp i tide, øvelsen skal starte presis. Møt forberedt.


  1. Årsmøte

Årsmøtet er korets høyeste myndighet. Ordinært årsmøte holdes vert år i løpet av mai. Innkalling skal senest ut i god tid før årsmøtet. Sangåret regnes fra 1. august til 31. juli. Valg og andre beslutninger foretas med vanlig flertall, vedtektsendringer foretas med 2/3 flertall.

På ordinært årsmøte behandles følgende:


·        Årsmelding og regnskap for siste sangår

·        Eventuelle forslag til vedtektsendringer

·        Budsjett

·        Aktivitetsplan

·        Kontingent

·        Innkomne saker

·        Valg

·        Eventuelt


            Ekstraordinært årsmøte skal avholdes om styret eller 1/3 av medlemmene krever det, og på minst 2 ukers varsel.


  1. Styret

Styret består av:

·        Leder

·        Nestleder

·        Sekretær

·        Kasserer

·        Informasjonsansvarlig

·        1. varamedlem – møteplikt

·        2. varamedlem


  1. Instrukser


Leder:

·        Har det øverste administrative ansvaret for driften av koret

·        Tar initiativ til kort- og langstidsplanlegging for korets virksomhet

·        Innkaller til styremøter, medlemsmøter og årsmøter


            Nestleder:

·        Søker kulturmidler, VO midler og evt andre midler som er å få. Sørger for nødvendige rapporter i den forbindelse.

·        Har ansvar for inntektsgivende aktivitet (lotteri, dugnader etc.)

·        Fører fremmøteliste, medlemsliste m.m.


            Sekretær:

·        Fører protokoll for styre- og medlemsmøter.

·        Har alle saksdokumenter/saksarkiver.

·        Bokfører korets eiendeler, hvor de til enhver tid befinner seg.


            Kasserer:

·        Fører korets regnskap, betaler regninger og kontingenter

·        Innkreving av medlemskontingenter og andre egenandeler.

·        Setter opp årsbudsjett.


            Informasjonsansvarlig

·        Markedsfører koret utad gjennom kontakt med presse, radio etc.

·        Har ansvar for annonsering av konserter og andre arrangement i korets regi.

·        Sørge for at nye medlemmer blir informert om koret og dets virke.


            Revisor:

·        Gjennomgå regnskapsbøker og andre protokoller.

·        Kontrollere at kassabeholdning og bankinnskudd stemmer med alle bokførte inn- og utbetalinger.

·        Skal kontrollere at alle summeringer stemmer.


            Varamedlem:

·        1. varamedlem har møteplikt på alle styremøtene, ved frafall skal 2. vara innkalles.

·        1. varamedlem har tale- og forslagsrett, men ikke stemmerett.Noter og repertoar


Dirigent og styre foreslår et utvalg noter som blir presentert for medlemmene til avstemming.

Alle medlemmer kan komme med forslag til styret og dirigent.

Dirigent sender nye noter/originaler til medlemmene på mail. Hvert medlem er ansvarlig for å skrive ut eller skaffe seg kopier.


  1. Medlemmer

Styret innkaller kormedlemmene til medlemsmøte etter behov. Alle saker angående koret, unntatt årsmøtesaker, kan behandles og gjøres vedtak på i medlemsmøte.


  1. Dirigent

Dirigenten er korets musikalske leder og har ansvaret for korets musikalske utvikling. Dirigenten har plikt til å samarbeide med korets styre. Planlegging og utvelging av repertoar skal skje i samråd med styret. Repertoaret skal gjenspeile medlemmene ønske så langt dette lar seg gjøre. Dirigenten skal foreta utprøving av nytt kormedlem og avgjøre hvilken stemme vedkommende skal synge. Dirigenten kan ta avgjørelse i forbindelse med oppstilling under konsert.


  1. Oppløsning

HGK kan oppløses av årsmøtet ved 2/3 av stemmene eller mer. Korets eiendeler kan ikke disponeres til andre formål før 5 år etter oppløsning er vedtatt. Innestående midler skal da disponeres til sang- og musikkformål i Hallingdal. Årsmøtet som vedtar oppløsning oppnevner et utvalg som, dersom HGK ikke er gjenopprettet i løpet av 5 år, bestemmer hva midlene skal brukes til.


  1. Huskeregler

·        Møt opp med positivitet og sangglede

·        Møt opp i tide, øvelsen starter presis

·        Ha respekt for dirigent og andre kormedlemmer

·        Ta ansvar og øv hjemme

·        Medlemskapet er bindende for hvert semester

·        Kreative innspill/ris/ros er velkomment. Ta opp med leder utenfor øvelsene.

·        Fravær skal meldes direkte til leder (SMS) eller på FB Gospelrommet.

·        ”Syng med uss” er korets økonomisk motor, og skal prioriteres av alle.

·        Gjør ditt for at hver øvelse og opptreden skal bli en positiv opplevelse for alle.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar